Forum Themes and Committees

Forum Themes

  • Energy and Resources
  • Civil and Construction
  • Advanced Materials and Manufacturing
  • Environment and Safety
  • Information and Automation
  • Health and Medicine

Committees

Advisory Committee

Xiaohong Li, Mike Hood, Xuhong Zhou, Sheena Reilly, Xuefu Xian, Shizhong Yang, Baoyan Duan, Heping Xie, Liang Yuan, Minggao Qian, Pingya Luo, Desheng Gu, Shining Zhou, Aici Qiu, Weicheng Fan, Jincai Gu, Tiegang Zhang, Meifeng Cai, Yongbin Yang, Dazhao Gu, Hongpu Kang, Gensheng Li, Qiang Wu, Mark Dunn, Deepak Adhikary, Mike O’Brien

Chairs

Fusheng Pan, CAE, CQU and CAST

Hua Guo, CSIRO and QCASE

Forum Co-chairs

Hanlong Liu, CQU

Deyi Jiang, CQU

Sanping Jiang, WACSA

Xingsheng Li, CSIRO and QCASE

Session Organising Committees

Energy and Resources Session

Chairs

Hua GUO                           The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

Members

Xingsheng LI                      The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

Qingdong Qu                     The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

Civil and Construction

Chairs

TBA

Members

TBA

TBA

TBA

TBA

Advanced Materials and Manufacturing Session

Chairs

TBA

Members

TBA

TBA

TBA

TBA

Environment and Safety Session

Chairs

TBA

Members

TBA

TBA

TBA

TBA

Information and Automation Session

Chairs

TBA

Members

TBA

TBA

TBA

TBA

Health and Medicine Session

Chairs

TBA

Members

TBA

TBA

TBA

TBA

 

2019 AUSTRALIA – CHINA

Science, Technology, Commercialisation & Innovation Forum

21 - 23 January 2019 - Chongqing University, Chongqing, China