Forum Themes and Committees

Forum Themes

  • Energy and Resources
  • Civil and Construction
  • Advanced Materials and Manufacturing
  • Environment and Safety
  • Health and Medicine

Committees

Advisory Committee

Xiaohong Li, Mike Hood, Xuhong Zhou, Sheena Reilly, Xuefu Xian, Shizhong Yang, Baoyan Duan, Heping Xie, Liang Yuan, Minggao Qian, Pingya Luo, Desheng Gu, Shining Zhou, Aici Qiu, Weicheng Fan, Jincai Gu, Tiegang Zhang, Meifeng Cai, Yongbin Yang, Dazhao Gu, Hongpu Kang, Gensheng Li, Qiang Wu, Mark Dunn, Deepak Adhikary, Mike O’Brien

Chairs

Fusheng Pan, CAE, CQU and CAST

Hua Guo, CSIRO and QCASE

Forum Co-chairs

Hanlong Liu, CQU

Deyi Jiang, CQU

Sanping Jiang, WACSA

Xingsheng Li, CSIRO and QCASE

Session Organising Committees

Energy and Resources Session

Chairs

Hua GUO                           The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

Members

Xingsheng LI                      The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

Qingdong Qu                     The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

Civil and Construction

Chairs

TBA

Members

TBA

TBA

TBA

TBA

Advanced Materials and Manufacturing Session

Chairs

Mingxing Zhang, Professor, The University of Queensland

TBA

Members

TBA

TBA

TBA

TBA

Environment and Safety Session

Chairs

TBA

Members

TBA

TBA

TBA

TBA

Health and Medicine Session

Chairs

Sheena Reilly, Professor and Pro Vice Chancellor (Health), Griffith University, Australia

Shu-Seng Zheng, Academician of Chinese Academy of Engineering, Vice President of China Medicine Association, Professor of School of Medicine, Zhe Jiang University, China

Members

David Ellwood, Professor, MD and PhD, Dean of School of Medicine, Griffith University, Australia

Lennert Veerman, Professor, MD and PhD, School of Medicine, Griffith University, Australia

Huimin Fan, Professor, MD and PhD, Shanghai East Hospital and School of Medicine, Tongji University, Shanghai, China

Zhan-Jiang Li, Professor, MD and PhD, Beijing Anding Hospital, National Key Laboratory of Mental Disorder, Capital Medical University, Beijing, China

Cheng-Hong Yin, Professor, MD and PhD, Deputy Director in Research, Beijing Obstetrics and Gynecology Hospital

 

2019 AUSTRALIA – CHINA

Science, Technology, Commercialisation & Innovation Forum

21 - 23 January 2019 - Chongqing University, Chongqing, China